RHO مارافسای در نمای باز

RHO مارافسای در نمای باز


امتیاز عکس Mario Cogo (Galax Lux

 ابرهای رنگارنگ نزدیک سیستم ستاره ای RHO مارافسای

این منطقه یکی از نزدیکترین مناطق تولد ستاره ها به ما است.ستاره رو مار افسای خود یک سیستم دو تایی است که با نور سحابی آبی رنگ سمت چپ عکس مشخص شده است .فاصله این سیستم ستاره ای از ما حدود 400 سال نوری است . در میانه سمت چپ پایین تصویر ستاره پر نور قلب العقرب قرار گرفته است و در سمت راست خوشه ستاره ای کروی M4 قرار گرفته است در بالای تصویر سحابی اسب ابی قرار گرفته که در فهرست اجرام با نام IC4592 شناخته میشود

 Top