عکاسی

 

پانوراما کمان راه شیری کویر چاه جام

پانوراما متشکل از ده شات عکس

LDN 1292 Dark Nebula Near Polaris


m78

m78

سر اسب


NGC2170

سحابی فرشته

کهکشان راه شیری و آسمان کویرسهل

بعد از عبور از جاده ای سخت و ناهموار به همراه طبیعت جانوری بکر که موجب عکاسی در شبی سخت وپرخطر تر از همیشه میشد و آسمانی که به تمام سختی هاش میارزید...

Glory Night Scape


Field of view around betelgeuse


M8-M20


عکس نجومی

خورشید گرفتگی جزئی 47.9%

Top