عوارض

 

عوارض سطحی ماه

عکاسی ازعوارض سطحی ماه

moon


نیمی روشن نیمی تاریک


میدان فعال مغناطیسی

لکه، رشته، پلاژ و زبانک های خورشید درطیف هیدروژن آلفا. تصویر آخرین لکه ها قبل از دوران رکورد شکنی بیشترین روزهای بددون لکه یک قرن اخیر

عوارض سطح ماه


عوارض سطح ماه


copernicus


عوارض سطح ماه

برای تهیه ی تصویر فوق بوسیله ی نرم افزار EOS Camera Movie Record یک فیلم یک دقیقه ای تهیه و سپس در نرم افزار RegiStax 6 پردازش های لازم صورت پذیرفت .

کارگاه آموزشی اندازه‌گیری ارتفاع عوارض ماه از طریق عکاسی

ماهنامهٔ نجوم در نظر دارد در روز جمعه تاریخ 19 مهر 1392 کارگاه یک روزه‌ای با موضوع اندازه‌گیری ارتفاع عوارض ماه از طریق عکاسی برگزار كند.

EarthShine


Top