انعکاسی از خورشيدگرفتگی جزئی

انعکاسی از خورشيدگرفتگی جزئی
 برای خورشید چه اتفاقی افتاده؟ دیروز ، اگر در زمان مناسب در مکان مناسب قرار داشتید ، می توانستيد طلوع خورشید را حين گرفت آن ببينيد. در اين عکس، این منظره غیرمعمول نه تنها به طور مستقیم ، بلکه بصورت دنباله ای از شش تصویر به همراه بازتاب آن نيز از درياچه نمک حوض سلطان در ایران، ثبت شده است. خورشیدی که در حالت عادی تقریباً  سفید است، نزدیک به افق کم نورتر و قرمزتر به نظر می رسد زیرا جو زمین به طور انتخابی، بيشتر نور آبی را پراکنده می کند. خورشيد گرفتگی جزئی دیروز در آسمان بسیاری از کشورهای آسیايی و استرالیا قابل رصد بود، اما رصدگرانی که در یک نوار نازک از اين خورشيدگرفتگی قرار داشتند، توانستند یک گرفت حلقوی کامل تر را مشاهده نمايند. در اين نوع گرفت، به نظر می رسد ماه کاملاً توسط خورشید احاطه شده و به عنوان حلقه آتش معروف است. خورشید گرفتگی حلقوی بعدی در ژوئن سال 2020 رخ خواهد داد.

A Partial Solar Eclipse Sequence Reflected
Image Credit & Copyright: Majid Ghohroodi

Copyright © 2012-2019 SkyPix.org All Rights Reserved

Top