مقارنه مشتری و زحل


در شامگاه یکم دیماه 99 برای ثبت این مقارنه باشکوه با دو نفر از دوستان عاظم ارتفاع 1900 متری در شمال غرب قوچان شدیم
برای وضوح در بزرگنمایی بیشتر از بارلو 2x استفاده کردم ؛ خوشبختانه هر دو سیاره داخل کادر بود . این تصویر به روش فیلم برداری و استک نهایی تصاویر ثبت شده است . در لحظه ثبت این تصویر قمر آیو پشت مشتری قرار داشت و سایر قمرها به دلیل بزرگنمایی بالا داخل کادر نیستند.
Title مقارنه مشتری و زحل
Hit 1878
Photographer مجید الهیمجید الهی
Location ارتفاعات قوچان
Camera zwo asi 120mc_s
Telescope 120ED Skywatcher
F 900x2
Photography Techniques ضبط ویدوئی و استک به صور عکس
Accessories مقر Neq6 - بارلو 2x
Date of photography 1399.10.1 (21.12.2020)


No comments have been posted.

Top