لکه بزرگ دراوج روزهای آرام خورشید


تصویر موزائیکی و دابل اکسپوژر از استک فریم ها بدست آمده است.متشکل از 12 پنل، هر پنل 100 فریم، مجموعا 1200 فریم.
* زبانه ها و شراره ها ریخت ظاهری نسبتا مشابهی دارند، عمده تفاوت ظاهری آن ها در درخشندگی آن هاست. زبانه ها با دمای حدود 7000 درجه، سردتر از دیگر نواحی فام سپهر است و البته تیره تر دیده میشود، اما شراره ها با دمای مثلا 100 میلیون درجه، داغ تر و البته روشن تر از دیگر نواحی دیده میشود.
در هنگام عکاسی دابل اکسپوژر از خورشید برای تهیه ی دیتیل بیشتر از زبانه ها، به راحتی ممکن است درخشندگی ها برعکس ثبت و ادیت شوند که منجر به یک عکس غیرمستند و غیر علمی میشود.
فلذا درخشندگی زبانه ها باید متاسب با درخشندگی فعالیت های روی دیسک باشد. و وارونگی رنگ زبانه و دیسک باید هماهگ باهم باشد.
در این تصویر موارد به دقت رعایت شده است.
نوردهی دیسک: 0.032
نوردهی زبانه: 0.106621
گین دیسک: 64
گین زبانه: 100
عکس با تلسکوپ خورشیدی مرکز نجوم ادیب اصفهان گرفته شده است.
Title لکه بزرگ دراوج روزهای آرام خورشید
Hit 425
Photographer حسن حاتمیحسن حاتمی
Location اصفهان
Camera ZWO ASI 185 MC
Lens Aperture 60 mm
Telescope LUNT LS60THA
F 500
Exposure 0.032 , 0.106621
Filter Ha
ISO 64 , 100
Photography Techniques فیلم برداری و استک
Accessories barlow 2x
Date of photography 2019-04-10


No comments have been posted.

Top