لکه بزرگ دراوج روزهای آرام خورشید


تصویر موزائیکی و دابل اکسپوژر از استک فریم ها بدست آمده است.متشکل از 12 پنل، هر پنل 100 فریم، مجموعا 1200 فریم.
* زبانه ها و شراره ها ریخت ظاهری نسبتا مشابهی دارند، عمده تفاوت ظاهری آن ها در درخشندگی آن هاست. زبانه ها با دمای حدود 7000 درجه، سردتر از دیگر نواحی فام سپهر است و البته تیره تر دیده میشود، اما شراره ها با دمای مثلا 100 میلیون درجه، داغ تر و البته روشن تر از دیگر نواحی دیده میشود.
در هنگام عکاسی دابل اکسپوژر از خورشید برای تهیه ی دیتیل بیشتر از زبانه ها، به راحتی ممکن است درخشندگی ها برعکس ثبت و ادیت شوند که منجر به یک عکس غیرمستند و غیر علمی میشود.
فلذا درخشندگی زبانه ها باید متاسب با درخشندگی فعالیت های روی دیسک باشد. و وارونگی رنگ زبانه و دیسک باید هماهگ باهم باشد.
در این تصویر موارد به دقت رعایت شده است.
نوردهی دیسک: 0.032
نوردهی زبانه: 0.106621
گین دیسک: 64
گین زبانه: 100
Title لکه بزرگ دراوج روزهای آرام خورشید
Hit 70
Photographer حسن حاتمیحسن حاتمی
Location اصفهان
Camera ZWO ASI 185 MC
Lens Aperture 60 mm
Telescope LUNT LS60THA
F 500
Exposure 0.032 , 0.106621
Filter Ha
ISO 64 , 100
Photography Techniques فیلم برداری و استک
Accessories barlow 2x
Date of photography 2019-04-10


No comments have been posted.

Top