راهی به مرکز کهکشان


این عکس از ترکیب 24 عکس به صورت 3 ردیف افقی 8 عکسی، پانوراما عکاسی شده است. از آقای محسن شریفی بخاطر در اختیار قرار دادن دوربین مادیفای و آقای محمد نوروزی بابت در اختیار قرار دادن لنزشان برای ثبت این عکس تشکر و قدردانی می کنم. عکس در سفر 3 روز استان مرکزی با اساتید عکاسی در اردیبهشت 97 ثبت شده است.
Title راهی به مرکز کهکشان
Hit 1332
Photographer Nima AsadzadehNima Asadzadeh
Location استان مرکزی
Camera Canon 6D Modified
Lens Samyang 35 mm f/1.4
Lens Aperture f/2
F 35 mm
Exposure 10 ثانیه
ISO 4000
Photography Techniques پانوراما
Date of photography 28 اردیبهشت 1397


No comments have been posted.

Top