همنشینی پروین با زهره


 همنشینی خوشه پروین با سیاره ناهید هنگام غروب سیاره مشتری در کنار صورت های فلکی جبار، ثور و کلب اکبر در شب سیزده به در 1391
Title همنشینی پروین با زهره
Hit 2061
Location جنگل تنگ شکن ارسنجان
Camera canon 50D
Lens canon 10-22
Lens Aperture 4
Exposure 20 ثانیه
ISO 800
Date of photography 13 / فروردین / 1391


No comments have been posted.

Top