آبشار فصلی میقان


Title آبشار فصلی میقان
Hit 2477
Location میقان
Camera Canon 6d
Lens Samyang 14
Lens Aperture 3.2
Exposure 4min+30s
ISO 3200


1 comments have been posted.

این تصویر ترکیب دو نما است ؟ در این رابطه میتوانید در باره نحوه عکاسی کوتاهی بدهید. سپاس
Top