ماه گرفتگی-خانه تاریخی قرایی-رشتخوار


Title ماه گرفتگی-خانه تاریخی قرایی-رشتخوار
Hit 2786
Photographer Mohammad EkramiMohammad Ekrami
Location خراسان رضوی-شهرستان رشتخوار
Camera canon kiss x4
Lens 18-55mm
F 18-55
ISO 200
Date of photography 5/5/97


No comments have been posted.

Top