ماه نارنجی پوش


بدنه ی دوربین canonEOS40Dمستقیما روی تلسکوپ نصب شد.(با لوله وگیره ی دست ساز) واز کل مراحل گرفت با مشخصات گوناگون عکسبرداری صورت گرفت
Title ماه نارنجی پوش
Hit 1877
Location غرب شهرضا - صحرای چغاد-شهرک الهیه
Camera Canon EOS40D
Lens ----
Telescope VIXON 8اینچ
Exposure 1ثانیه
ISO 800
Date of photography 5/5/97


No comments have been posted.

Top