هونجان


Title هونجان
Hit 4615
Location هونجان
Camera d810
Lens 15-30
Lens Aperture 2.8
F 15
Exposure 30sec
ISO 5000


1 comments have been posted.

این عکس شما را خیلی دوست دارم. به خصوص که در این منطفه رویایی هست. شبهای بسیاری اینجا بودم و حس خوبی داره شبهای بسیار تاریک و پرستاره اش
Top