آخرین گذر قرن


Title آخرین گذر قرن
Hit 3541
Photographer مهدی رحیمیمهدی رحیمی
Location کمشچه برخوار
Camera کانن سی دی
Telescope 6 اینچ ویکسن
Exposure 1/3200 ثانیه
ISO 100


1 comments have been posted.

آقای رحیمی عزیز بسیار زیبا و ارزشمند. خاطره گذر زهره و مشقاتی که برای ثبت این گذر کشیدیم را زنده کردید. پیروز باشید
Top