درخت کهکشان


حق نشر و امتیاز تصویر: César Vega Toledano داخل نویسی : Judy Schmidt

ابتدا درختان آمدند. در شهر سالامانکا در اسپانیا، عکاس متوجه شد که یک درخستان بلوط پس از هرس چقدر متمایز به نظر می‌رسد. بعد کهکشان آمد. عکاس تا ساعت 2 بامداد منتظر ماند تا کهکشان راه شیری برفراز یک بلوط باشکوه طلوع کند. از این نما که به دقت انتخاب شده، به نظر می‌رسد خطوط غبار کهکشان ادامه شاخه‌های درخت هستند. در آخر نور آمد.  از یک چراغ قوه در قسمت دورتر درخت برای ایجاد سایه استفاده شده است. به طور اتفاقی ، بقیه درختان هم سایه‌های مشابهی در امتدادافق نسبتا روشن دارند. این تصویر که در سال 2015 ثبت شده است، حاصل تک فریمی با30 ثانیه‌ نوردهی است که برای تقویت راه شیری به طور دیجیتالی پردازش شده است.


Top