مرکز سحابی مرداب درطول موج مادون قرمز

مرکز سحابی مرداب درطول موج مادون قرمز


این تصویر مادون قرمز از مرکز سحابی مرداب پر از ستاره است و 4 سال نوری را پوشش می دهد. تصاویر گرفته شده در نور مرئی، گازهای درخشان و ابرهایی از گردوغبار را نشان می دهند که قسمتهای عمده ای از اجرام سحابی را می پوشانند. اما این تصویر در طول موج مادون قرمز که از داده های تلسکوپ فضایی هابل ساخته شده، بر قلب منطقه فعال ستاره ساز متمرکز شده و ستاره های تازه متولد شده را در داخل یک مکان شلوغ و پر از ستاره های پس زمینه متعلق به مرکز کهکشان راه شیری ما نشان می دهد. مناطق مرکزی این پرورشگاه ستاره ای پر هیاهو، در اثر نور و انرژی ستاره پرجرم و جوان هرشل 36 که به صورت ستاره ای درخشان در نزدیک مرکز تصویر دیده می شود روشن می شود. هرشل 36 در واقع یک سیستم چندگانه از ستارگان عظیم و پرجرم است.  پرجرم ترین ستاره این منظومه ستاره ای با جرمی بیش از 30 برابر جرم خورشید و سنی کمتر از 1 میلیارد سال، حدود 5 میلیارد سال عمر خواهد کرد. این را با خورشید تقریباً 5 میلیارد ساله خودمان مقایسه کنید که تقریباً 5 میلیارد سال دیگر نیز عمر خواهد کرد و در نهایت به غول سرخ تبدیل خواهد شد. سحابی مرداب که با نام M8 نیز شناخته می شود، در حدود 4000 سال نوری از ما فاصله داشته و در محدوده صورت فلکی قوس واقع شده است.

Top