سطح زهره از نگاه فضاپیمای

سطح زهره از نگاه فضاپیمای "ونرا-14"


اگر می توانستید روی سطح زهره بایستید چه صحنه ای را می دیدید؟ در تصویر نمایی از فضاپیمای "ونرا-14"، سطح نشین روباتیک شوروی سابق می بینید که در ماه مارس سال 1982 با چتر نجات در جو غلیظ زهره فرود آمده است. منظره ای که فضاپیما با آن مواجه شد، شامل سنگهای صاف، دشت خالی وسیع و یک آسمان یکدست بر فراز "فوب رجیو" در نزدیکی خط استوای زهره بود. در سمت چپ پایین کادر، نفوذ سنج سفینه وجود دارد که برای اندازه گیری های علمی استفاده می شود و قطعه سفید رنگ در سمت راست، بخشی از درپوش عدسی خارج شده است. در دمای نزدیک به 450 درجه سانتیگراد و فشار 75 برابر فشار جو زمین ، فضاپیمای سرسخت ونرا فقط حدود یک ساعت دوام آورد. اگرچه داده های "ونرا14" تقریباً 40 سال پیش فضای داخلی منظومه شمسی را طی کرده و به زمین رسیده است، پردازش دیجیتال و ادغام تصاویر غیرعادی ارسالی "ونرا-14" حتی تا به امروز نیز ادامه دارد. تجزیه و تحلیل اندازه گیری های مادون قرمز که اخیراً توسط مدارگرد "ونوس اکسپرس" انجام شده نشان می دهد که ممکن است در حال حاضر آتشفشان های فعالی در سطح زهره وجود داشته باشند.


Top