تاج ماه به همراه مشتری و زحل

تاج ماه به همراه مشتری و زحل


چرا گاهی ابرهایی که در مقابل ماه قرار می گیرند رنگارنگ به نظر می رسد؟ این اثر که تاج ماه نامیده می شود، در اثر پراش کوانتومی نور در اطراف قطرات آب منفرد و هم اندازه موجود در ابرهای عمدتاً نازک و شفاف ایجاد می شود. از آنجا که رنگ های تشکیل دهنده نور طول موج های مختلفی دارند، هر رنگ به طور جداگانه پراش می کند. تاج ماه یکی از معدود اثرات رنگی مکانیک کوانتوم است که به راحتی با چشم قابل مشاهده است. تاج های خورشیدی نیز گاهی دیده می شوند. این عکس ترکیبی، چند روز قبل از مقارنه کم نظير زحل و مشتری در ماه گذشته گرفته شده است. در پیش زمینه ، دهکده "پیو دی کادور" در ایتالیا در مقابل کوههای "اسفورنیو" مشخص است.

A Lunar Corona with Jupiter and Saturn
Image Credit & Copyright: Alessandra Masi

Top