M16: ستون های آفرینش

M16: ستون های آفرینش


این ستون های تاریک ممکن است مخرب به نظر برسند، اما در حال ساخت ستاره هستند. این تصویر از داخل سحابی عقاب، که با تلسکوپ فضایی هابل در سال 1995 گرفته شده است، نشان می دهد که گویچه های گازی تبخیری (EGG) در حال خروج از درون ستون های گاز هیدروژن مولکولی و گرد و غبار هستند. طول ستون های غول پیکر در مقیاس سال نوری است و آنقدر متراکم است که گازها به علت گرانش جذب یکدیگر شده و ستاره ها را تشکیل می دهند. در انتهای هر ستون، تابش شدید ستارگان جوان درخشان باعث جوشیدن مواد کم تراکم می شود و  گهواره های ستاره ای متراکم را در معرض دید قرار می دهد. سحابی عقاب که با خوشه ستاره ای باز M16 مرتبط است، در حدود 7000 سال نوری با ما فاصله دارد. ستون های آفرینش که اخیراً توسط تلسکوپ هابل، تلسکوپ فضایی اسپیتزر ناسا و رصدخانه فضایی هرشل آژانس فضایی اروپا در نور مادون قرمز به تصویر کشیده شده اند، جزئیات جدیدی را نشان می دهد.


Top