کوه رامکر در دریای طوفان ها

کوه رامکر در دریای طوفان ها


کوه رامکر، مجموعه ای به وسعت 70 کیلومتر از گنبدهای آتشفشانی بوده ، حدود 1100 متر از سطح اقیانوس طوفان ها بلندتر است. اواخر ماه گذشته نور روز به این منطقه رسید. خط جدا کننده شب و روز، در این نمای تلسکوپی از ماه در حال گذر از سمت چپ کادر این عکس است که در 27 نوامبر گرفته شده است. سایت فرود ماموریت چانگ-5 چین نیز در این کادر قرار دارد. کاوشگر و سفینه بازگرداننده در تاریخ 1 دسامبر سطح ماه را در منطقه ای در مرکز و شمال بلندی های کوه رامکر لمس کرده و در 3 دسامبر، سفینه بازگشتی دریای طوفان ها را با 2 کیلوگرم از مواد ماه برای بازگشت به سیاره زمین ترک کرد.


Top