مرکز سحابی روح، بدون ستاره

مرکز سحابی روح، بدون ستاره


این نمای نزدیک کیهانی به اعماق سحابی روح می نگرد. مجموعه ای از ابرهای گرد و غبار تاریک که قسمت بالای آن توسط گازهای درخشان حالتی سه بعدی ایجاد شده است و با نام IC 1871 فهرست بندی شده است. این مجموعه وسعتی حدود 25 سال نوری دارد که این نمای تلسکوپی تنها قسمت کوچکی از سحابی های بزرگتر قلب و روح را در بر می گیرد. این مجموعه ستاره ساز در فاصله تقریبی 6500 سال نوری در بازوی برساووش کهکشان راه شیری قرار دارد، که در آسمان در صورت فلکی ذات الکرسی دیده می شود. ابرهای متراکم ستاره ساز در سحابی روح، مثال عینی از آغاز تشکیل ستاره ها هستند که توسط بادهای شدید و تابش های ستاره های جوان و پرجرم منطقه شکل داده شده اند. در تصویر امروز، ستاره ها به صورت دیجیتالی حذف شده اند تا آشفتگی موجود در سحابی به نحو بهتری خود را نشان دهد.


Top