مرکز سحابی سه تکه

مرکز سحابی سه تکه


مرکز سحابی سه تکه:
چه چیزی در مرکز سحابی سه تکه در حال وقوع است؟ سه خط مشخص از گرد و غبار که این سحابی نام خود را از آنها گرفته است هم مرکز هستند. کوههایی از گرد و غبار کدر در نزدیکی قسمت پایین سحابی دیده می شوند، در حالی که رشته های تاریک گرد و غبار در سراسر سحابی دیده می شوند. تنها یک ستاره پرجرم در نزدیکی مرکز سحابی منشأ عمده درخشش سحابی سه تکه است. سحابی سه تکه با نام M20 در فهرست مسیه تنها 300000 سال عمر دارد و در زمره جوانترین سحابی های نشری قرار دارد. این سحابی ستاره ساز با فاصله حدود 9000 سال نوری در صورت فلکی قوس قرار دارد. منطقه ای که در اینجا به تصویر کشیده شده حدود 10 سال نوری وسعت دارد. تصویر امروز ترکیبی از تصویر تلسکوپ 8.2 متری سوبارو و جزئیات آن مربوط به تلسکوپ فضایی 2.4 متری هابل در مدار زمین است، داده های رنگی توسط مارتین پو و مونتاژ و پردازش تصویر توسط رابرت گندلر انجام شده است .

Top