شبیه سازی آتشفشانی در سیاره زهره:

شبیه سازی آتشفشانی در سیاره زهره:


شبیه سازی آتشفشانی در سیاره زهره:
یک آتشفشان در حال فوران در سیاره زهره چگونه خواهد بود؟ شواهدی از آتشفشانهای فعال در زهره در اوایل سال جاری با کشف گرمای غیرقابل توضیح در مناطقی که تصور می شود فقط آتشفشانهای خاموش دارند، اعلام شد. اگرچه تصاویر با مقیاس بزرگ با رادار از این سیاره گرفته شده است، اما ابرهای غلیظ اسید سولفوریک مانع از گرفتن عکسهای نور مرئی می شوند. با این وجود، شبیه سازی یک هنرمند از آتشفشان در حال فوران در زهره است. آتشفشان ها می توانند نقش مهمی در چرخه حیات در زهره داشته باشند زیرا آنها می توانند مواد مغذی شیمیایی را به نواحی خنک تری که ممکن است میکروب های گرسنه در آن شناور باشند هدایت کنند. در تصویر، ستون آتشفشان در حال فوران به سمت بالا تصور شده است، در حالی که در زمین، یک میدان گدازه ای وسیع بخشی از سطح داغ و ترک خورده این سیاره دوقلوی زمین را پوشانده است. احتمال وجود میکروب های موجود در جو زهره مسلماً مهیج است، اما در حال محل بحث است.


Top