خوشه ستاره ای کروی 47 Tuc

خوشه ستاره ای کروی 47 Tuc


خوشه ستاره ای کروی 47 Tucanae جواهری از آسمان نیمکره جنوبی است. با نام NGC 104 نیز شناخته می شود و در هاله کهکشان راه شیری به همراه حدود 200 خوشه ستاره ای کروی دیگر پرسه می زند. دومین خوشه کروی درخشانی است (بعد از امگا قنطورس) که از زمین دیده می شود، حدود 13000 سال نوری با ما فاصله دارد و می توان آن را با چشم غیر مسلح نزدیک ابر کوچک ماژلانی در صورت فلکی توکان مشاهده کرد. این خوشه متراکم از صدها هزار ستاره در حجمی با قطر فقط 120 سال نوری تشکیل شده است. ستاره های غول پیکر سرخ رنگ در مناطق خارجی تر خوشه بصورت ستاره هایی به رنگ زرد در این تصویر تلسکوپی مشخص اند. خوشه کروی متراکم 47 Tuc همچنین میزبان ستاره ای با نزدیکترین مدار شناخته شده به دور یک سیاهچاله است.


Top