سحابی سیاره نمای آبل 78:

سحابی سیاره نمای آبل 78:


سحابی سیاره نمای آبل 78 در این نمای تلسکوپی رنگارنگ خودنمایی می کند. در حقیقت رنگ ستارگان راه شیری به دمای سطح آنها بستگی دارد، ستارگان سردتر از خورشید (مایل به زرد) و  گرمتر از آن (مایل به آبی) وجود دارند. اما آبل 78 با انتشار مشخصه اتم های یونیزه شده موادی که از یک ستاره مرکزی به شدت داغ خارج می شود، با رنگهای خاصی می درخشد. اتم ها توسط نور ماورا بنفش پرانرژی و در عین حال نامرئی ستاره مرکزی، یونیزه شده و الکترون های آنها از اتم جدا می شوند. درخشش مرئی سبز و آبی حلقه ها و رشته ها در ناحیه مرکزی سحابی مربوط به انتشار از اتم های اکسیژن یونیزه مضاعف است، که توسط انتشار قدرتمند قرمز رنگ حاصل از برخورد دوباره الکترون ها با اتم های هیدروژن احاطه شده است. آبل 78 با حدود 5000 سال نوری فاصله از ما در صورت فلکی دجاجه قرار داشته و قطر آن تقریباً سه سال نوری است. یک سحابی سیاره نما مانند آبل 78 نشان دهنده یک مرحله نهایی و گذرا در عمر ستاره ای است که خورشید ما نیز در حدود 5 میلیارد سال دیگر تجربه خواهد کرد.

Top