سحابی جبار در نور ساطع شده از اکسیژن، هیدروژن و گوگرد

سحابی جبار در نور ساطع شده از اکسیژن، هیدروژن و گوگرد


تعداد کمی از مناظر نجومی مانند این زایشگاه ستاره ای مجاور ما معروف به سحابی جبار، تخیل انسان را تحریک می کنند. گازهای درخشان سحابی، ستاره های جوان داغ را در لبه ابر مولکولی بین ستاره ای عظیم احاطه کرده است. بسیاری از ساختارهای رشته ای قابل مشاهده در تصویر امروز در واقع امواج ضربه ای هستند ( جبهه هایی که موادی که با سرعت بسیار در حال حرکت هستند با گازهای کند برخورد می کنند). سحابی جبار حدود 40 سال نوری وسعت دارد و در حدود 1500 سال نوری از ما در همسایگی ما و در همان بازوی مارپیچی کهکشان ما که منظومه شمسی در آن قرار دارد واقع شده است. سحابی بزرگ شکارچی را می توان با چشم غیر مسلح درست در زیر و سمت چپ کمربند سه ستاره ای در صورت فلکی محبوب جبار مشاهده کرد. این تصویر سحابی را در سه رنگ نشان می دهد که به طور خاص متعلق به نور ساطع شده توسط هیدروژن، اکسیژن و گاز گوگرد است. کل مجموعه ابر مولکولی سحابی جبار، که شامل سحابی سر اسب نیز می شود، طی 100.000 سال آینده به آرامی پراکنده خواهد شد.


Top