انسلادوس در نور مادون قرمز

انسلادوس در نور مادون قرمز


یکی از فریبنده ترین دنیاهای منظومه شمسی ما، انسلادوس قمر یخی زحل است که در این نماهای دقیق از فضاپیمای کاسینی دیده می شود. این پنج نما با رنگ های کاذب، حاصل 13 سال جمع آوری داده های تصویری مادون قرمز از طیف سنج نقشه برداری نور مرئی و مادون قرمز و سیستم تصویربرداری علمی کاسینی است. یخ تازه به رنگ قرمز است و چشمگیرترین ویژگی ها  در منطقه قطب جنوب این قمر 500 کیلومتری که مانند بریدگی هایی طویل به نظر می رسند قرار دارد. این شکستگی های سطحی که می توان آنها را به خطوط روی پوست ببر تشبیه کرد، احتمالاً به اقیانوس زیر پوسته یخی انسلادوس متصل می شوند. این شکستگی ها منشأ توده های یخی است که به طور مداوم به فضا پمپاژ می شوند. این توده های یخ توسط کاسینی در سال 2005 کشف شد. اکنون، رنگ های مایل به قرمز در نیمه شمالی نشان می دهد که اخیراً در مناطق دیگر این قمر نیز فعالیت های زمین شناسی جدیدی انجام شده است. این قمر ممکن است شرایط مناسب زندگی را داشته باشد.


Top