اعتدال در آسمان

اعتدال در آسمان


آیا خورشید هر روز در یک مکان غروب می کند؟ خیر، مکان غروب خورشید به زمان سال بستگی دارد. اگرچه خورشید همیشه تقریباً در سمت غرب غروب می کند، اما در زمان اعتدال مانند امروز خورشید مستقیماً در سمت غرب غروب می کند. پس از اعتدال امروز سپتامبر، غروب خورشید تدریجاً به سمت جنوب غربی منتقل می شود و در انقلاب زمستانی در دسامبر به حداکثر جابجایی خود می رسد. قبل از اعتدال امروز سپتامبر، خورشید در افق سمت شمال غرب غروب کرده بود و در انقلاب تابستانی در خرداد به حداکثر جابجایی خود رسیده بود. تصویر امروز تایم لپسی از موقعیت خورشید درهفت روز از سال را نشان می دهد که هر کدام در یک روز از ماه از دسامبر 2019 تا ژوئن 2020 عکاسی شده اند. این سری تصاویر از آلبرتای کانادا در شمال استوای زمین گرفته شده و شهر ادمونتون را در پیش زمینه نشان می دهد. لاین وسط در این عکس، غروب خورشید را در آخرین اعتدال در ماه مارس نشان می دهد. از این مکان، خورشید امروز دوباره در امتداد همین نوار غروب خواهد کرد.


Top