شکست نورهای دوردست

شکست نورهای دوردست


شکست نورهای دوردست:
در فواصل بسیار دور جهان، به نظر می رسد که زمان به کندی پیش می رود. از آنجا که نور متسع شده در اثر زمان به سمت انتهای قرمز طیف منتقل می شود (انتقال به سرخ)، منجمان قادر به استفاده از این اتساع زمان برای کمک به اندازه گیری فواصل عظیم در جهان هستند. در عکس امروز، نور کهکشانهای دور به رنگهای تشکیل دهنده آن تقسیم شده است (طیفها) که به ستاره شناسان اجازه می دهد تا میزان انتقال به سرخ خطوط طیفی مشخصی را اندازه گیری کنند. نوآوری موجود در تصویر روز امروز این است که می توان فاصله صدها کهکشان را از یک کادر استخراج و اندازه گیری کرد. تصویر امروز یکی از عکسهای ابزار طیف سنج نور مرئی چند جرمی (VIMOS) آرایه تلسکوپی بسیار بزرگ (VLT) در شیلی است. تجزیه و تحلیل توزیع  اجرام دوردست در فضا به شما امکان می دهد تا در مورد زمان و چگونگی شکل گیری کهکشان ها، خوشه و تکامل ستارگان در جهان اولیه اطلاعات بیشتری به دست بیاوریم.

Top