چرخه خورشیدی شماره 25 آغاز شده است

چرخه خورشیدی شماره 25 آغاز شده است


روند کلی داده های ماهانه از لکه های خورشیدی اکنون تأیید می کند که چرخه تقریباً 11 ساله کمینه فعالیت خورشیدی در دسامبر 2019 رخ داده است و این نشان دهنده شروع چرخه خورشیدی شماره 25 است. خورشید آرام در کمینه فعالیت خود، در سمت راست این تصویر ترکیب شده دیده می شود. در مقابل، در سمت چپ، خورشید فعال را در بیشینه فعالیت چرخه خورشیدی شماره 24 نشان می دهد که در آوریل 2014 گرفته شده است. تصاویر ماورا بنفش خیره کننده از رصدخانه مداری Solar Dynamics حلقه های تاجی و مناطق فعال را در پرتو اتمهای آهن یونیزه شده نشان می دهد. چرخه خورشیدی شماره 24 چرخه نسبتاً آرامی بود و پیش بینی می شود چرخه 25 نیز آرام باشد. بیشینه فعالیت چرخه 25 در جولای سال 2025 پیش بینی می شود. چرخه خورشیدی شماره 1 ، اولین چرخه خورشیدی تعیین شده از سوابق اولیه داده ها از لکه های خورشیدی است که با یک کمینه در فوریه 1755 آغاز شده است.

Top