ظهور مریخ

ظهور مریخ


در این اسنپ شات ها که از ویدئویی ضبط شده در 6 سپتامبر گرفته شده، مریخ از ورای قسمت تاریک ماه  در حال ظهور است. البته این ظهور، اختفایی هم داشته است. اختفا در "ماسیو" برزیل که محل عکاسی است بیش از یک ساعت پیش از آن اتفاق افتاده است و سیاره سرخ اختفا را از لبه قسمت جنوبی روشن ماه شروع کرده است. اختفا در زماني كه ماه نزديك به اوج مداری خود، یعنی در فاصله حدود 400000 كيلومتری زمین بود روی داده است. مریخ اما تقریباً 180 برابر دورتر بود. این چهارمین اختفای مریخ بود که در سال 2020 از زمین قابل مشاهده بود. پنجمین اختفای مریخ در سال 2020 در 3 اکتبر اتفاق خواهد افتاد، زمانی که ماه و مریخ هر دو تقریباً در نقطه مقابل خورشید در آسمان سیاره زمین هستند. این اختفا از برخی از عرض های جغرافیایی نیمکره جنوبی زمین نیز قابل مشاهده است.

Top