طوفان متحرک مشتری

طوفان متحرک مشتری


یک طوفان درخشان با دنباله ای کشیده و متلاطم در این تصاویر تلسکوپی واضح از غول گازی حاکم بر منظومه شمسی جولان می دهد. طول این طوفان که در 26 ، 28 و 1 سپتامبر عکاسی شده (چپ به راست) در این مدت تقریباً دو برابر شده. طوفان مذکور در امتداد جت جریان کمربند شمالی این سیاره کشیده شده و در فریم های متوالی به سمت شرق حرکت کرده و از بالای طوفان های معروف نیمکره جنوبی مشتری یعنی لکه قرمز بزرگ و لکه سفید بیضی شکل کوچکتر BA عبور می کند. قمرهای گالیله ای "کالیستو" و "یو" در میانه کادر ثبت شده اند. در حقیقت، این رصدگران آماتور بودند که این طوفان سریع السیر را طی چند هفته گذشته در کمربند معتدل شمالی مشتری گزارش داده اند.


Top