ابرهای نفسگیر مشتری

ابرهای نفسگیر مشتری


آمونیاک مشتری کجاست؟ پیش بینی می شد آمونیاک گازی شکل با گردش فضاپیمای مداری جونو در جو فوقانی مشتری مشاهده شود، اما در بسیاری از ابرها تقریباً وجود ندارد. با این حال ، داده های اخیر"جونو" سرنخ هایی را در این مورد ارائه می دهد: برخی ابرهای موجود در ارتفاع بالای جو مشتری به نظر می رسد میزبان نوع غیر منتظره ای از تخلیه الکتریکی است که رعد و برق کم عمق نام دارد. اختلاف بار الکتریکی بزرگی برای ایجاد رعد و برق مورد نیاز است ، که احتمالاً با برخورد قارچ هایی که توسط  گازهای بالارونده ایجاد می شوند تامین می شود. آمونیاک و آب به این قارچها می چسبند تا جایی که سنگین شوند، سپس در جو مشتری فرو می رند و ذوب می شوند. با این فرآیند، آمونیاکی که انتظار می رود در ارتفاعات بالای جو مشتری یافت شوند، در ارتفاعات پائین تر مشاهده می شوند. در این تصویر فضاپیمای جونو، ابرهای نفسگیر و زیبای جو مشتری نه تنها پیچیدگی مسحور کننده دارند، بلکه برخی ابرهای برجسته و بالا رونده را نیز نشان می دهد. درک پویایی جو مشتری، چشم انداز ارزنده ای در خصوص پدیده های مشابه جوی و صاعقه ای که در زمین ما اتفاق می افتد، می دهد.


Top