شهاب های برساوشی

شهاب های برساوشی


این همه شهاب از کجا می آیند؟ اگر به جهت آنها در آسمان دقت کنیم، جواب صورت فلکی برساوش است. به همین دلیل است که بارش شهابی که فردا شب اوج می گیرد به نام بارش برساوشی شناخته می شود، چون به نظر می رسد که شهاب ها از سمت صورت فلکی برساوش می آیند. اما از نظر منشأ، اينها بقایایی به اندازه شن و ماسه متعلق به دنباله دار "سویفت-تاتل" هستند. این دنباله دار مدار مشخصی پیرامون خورشید ما دارد و بخشی از مدار که نزدیک زمین است در مقابل صورت فلکی برساوش قرار دارد. بنابراین ، هنگامی که مدار زمین با این قسمت از مدار دنباله دار تلاقی می کند، به نظر می رسد کانون بارش این ذرات ریز به صورت فلکی برساوش می رسد. عکس امروز، تصویری ترکیبی است که در طی بیش از هشت شب گرفته شده و حاوی بیش از 400 شهاب از بارش شهابی برساوشی در آگوست سال 2018 است. در این عکس شهاب های درخشان بسیاری را می توان دید که در محل رصدخانه Kolonica در اسلواکی ثبت شده اند. امسال نیز بارش شهابی برساوشی یکی از بهترین بارش های شهابی امسال خواهد بود.


Top