منشأ عناصر

منشأ عناصر


هیدروژن موجود در بدن شما یا در هر مولکول آب، از انفجار بزرگ باقیمانده است. هیچ منبع قابل ملاحظه دیگری از هیدروژن در جهان وجود ندارد. کربن موجود در بدن شما، همانند اکسیژن، در نتیجه همجوشی هسته ای در درون ستاره ها ساخته شده است. بیشتر آهن موجود در بدن شما در مراحل ابرنواختری ستارگان ساخته شده است که مدتها قبل و در فواصل بسیار دور رخ داده اند. احتمالاً طلای موجود در جواهرات شما از ستارگان نوترونی در حال برخورد ساخته شده است که ممکن است به صورت درخشش های کوتاه مدت پرتوهای گاما یا امواج گرانشی کوچک قابل مشاهده باشد. عناصری مانند فسفر و مس مقادیر کمی در بدن ما وجود دارد اما برای عملکرد کل زندگی شناخته شده ضروری است. جدول تناوبی امروز به صورت رنگی کدگذاری شده است تا بهترین حدس و گمان بشر در مورد منشا تمام عناصر شناخته شده را نمایش دهد. منشأ برخی عناصر مانند مس، بصورت قطعی شناخته شده نیستند و همچنان مباحث تحقیقات مشاهده ای و محاسباتی هستند.


Top