M43: ترکیبی از گرد و غبار، گاز و ستاره های موجود در سحابی جبار

M43: ترکیبی از گرد و غبار، گاز و ستاره های موجود در سحابی جبار


زیبایی غیرقابل توصیف و آشفتگی غیرقابل تصوری را می توان بطور همزمان در سحابی جبار که احتمالاً مشهورترین سحابی در دنیای نجوم است، یافت. سحابی بزرگ در صورت فلکی جبار یا شکارچی یک ابر مولکولی بزرگ بین ستاره ای است که تنها 1500 سال نوری با ما فاصله دارد. در تصویر امروز با رنگهای متفاوتی، بخشی از مرکز سحابی معروف به M43 همانند عکس هایی که تلسکوپ فضایی هابل ثبت می کند نشان داده شده است. سحابی بزرگ جبار را می توان با چشم غیرمسلح در نزدیکی کمربند شکارچی متشکل از سه ستاره مشخص به راحتی یافت. کل سحابی شکارچی، از جمله M42 و M43 وسعتی حدود 40 سال نوری داشته و در همان بازوی مارپیچی کهکشان ما واقع شده است که منظومه شمسی نیز در آن قرار دارد.


Top