اختفای زهره در پشت ماه

اختفای زهره در پشت ماه


این صحنه ممکن است شبیه طلوع زمین در ماه باشد، اما در واقع این زهره است که از پشت ماه طلوع می کند. دو روز قبل، درست بعد از طلوع آفتاب، ماه و زهره نیز هر دو باهم طلوع کردند. اما سپس ماه از زهره سبقت گرفت. برای تهیه تصویر امروز، ماه ثابت نگه داشته شده و مشاهده می شود که زهره رفته رفته در حال فاصله گرفتن از ماه است. در تصویر معروف طلوع زمین از پشت ماه که دقیقاً بیش از 50 سال پیش گرفته شده است، زمین آنچنانکه که توسط خدمه آپولو 8 در مدار کره ماه مشاهده می شود، در حال طلوع از لبه ماه است. این تصویر که شبیه به آن است، از زمین و از "استونی" گرفته شده . زهره فقط یک هلال نازک است زیرا هفته گذشته از دیدگاه ناظر زمینی تقریباً از مقابل خورشید گذشته است و به زودی مستقیماً از مقابل خورشید خواهد گذشت. امروز، دو روز پس از ثبت این عکس، یک خورشیدگرفتگی را ایجاد می کند که در نوار نازکی از زمین فقط یک حلقه نازک از خورشید دیده خواهد شد که به خورشیدگرفتگی حلقوی معروف است.

Top