تابستان در نیمکره شمالی تایتان

تابستان در نیمکره شمالی تایتان


انقلاب مداری امروز، تابستان را به نيمکره شمالی کره زمین آورده است. اما انقلاب تابستانی در سیاره زحل سه ماه پیش در 24 ماه مه 2017 بوده است. تایتان، يکی از قمرهای زحل فصول زحل را که تقریباً معادل 7 سال زمینی است تجربه می کند. تیتان بزرگتر از سیاره داخلی عطارد است. این عکس حدود دو هفته پس از آغاز تابستان در نیمکره شمالی تایتان توسط فضاپیمای کاسینی ثبت شده است. این نمای نزدیک در طول موج مادون قرمز، ابرهای متان تایتان را با رنگ روشن از فاصله 507.000 کیلومتری نشان می دهد که از ورای جو متراکم و مه آلود تایتان مشاهده می شود. در زیر این ابرها ، دریاچه های هیدروکربنی تیره رنگ در نزدیکی قطب شمال درخشان آن خودنمایی می کنند.

Top