رقص زهره و زمین

رقص زهره و زمین


هر وقت زهره در مدارش از کنار زمین عبور می کند، چهره و رخ ثابتی از خود نشان می دهد. این واقعیت جالب تنها حدود 50 سال است که شناخته شده است، از زمانی که تلسکوپ های رادیویی توانسته اند زیر ابرهای ضخیم را زهره ببینند و سطح در حال چرخش آن را ردیابی کنند. امروز زهره و زمین در گردش مداری خود در نزدیکترین فاصله از یکدیگر هستند. انیمیشن برگزیده امروز، موقعیت خورشید، زهره و زمین را بین سال های 2010-2023 بر اساس داده های جمع آوری شده توسط ناسا نشان می دهد که در آن يک خط فرضی زرد رنگ به زهره وصل شده است. دلیل این نوسان غیرمعمول 1.6 ساله، تأثیر گرانشی است که زمین بر زهره دارد و با کمال تعجب بر اثر جزر و مدی خورشید می چربد. اگر امروز می توانستیم زهره را با وجود تابش خیره کننده خورشید ببینیم، فقط یک هلال نازک از آن دیده می شد. زهره تا امروز در آسمان شب دیده می شد ولی از فردا به آسمان صبحگاهی منتقل می شود. در واقع از دید زمین، در آن طرف خورشید قرار خواهد گرفت.

Top