دنباله دار دم دراز SWAN

دنباله دار دم دراز SWAN


وزش بادهای خورشیدی، دنباله یونی تماشایی دنباله دار SWAN (C / 2020 F8) را در این میدان دید تله 10 درجه ای گسترده است. در تاریخ 2 ماه مه کمای سبز آن حدود 6 دقیقه نوری از زمین فاصله داشت. ستارگان زیبای داخل کادر در نزدیکی مرز صورت های فلکی "نهنگ" و "دلو" قرار دارد. این دنباله دار با بررسی تصاویر حاصل از دوربین SWAN (آنومالی بادهای خورشیدی) فضاپیمای SOHO توسط يک منجم آماتور استرالیایی در خانه اش کشف شد. این دنباله دار اکنون با چشم غیر مسلح قابل مشاهده است، چون در حال انتقال از آسمان جنوبی به آسمان شمالی است. دنباله دار SWAN هم اکنون در آسمان صبحگاهی نيمکره شمالی، در نزدیکی افق شرقی قابل مشاهده است. نزدیکترین فاصله آن با سیاره زمین در تاریخ 12 ماه مه خواهد بود و در 27 ماه مه به نقطه حضیض خورشیدی می رسد.


Top