سحابی IC2944 : جوجه فراری یا مرغ دونده

سحابی IC2944 : جوجه فراری یا مرغ دونده


از نظر برخی، این یک جوجه غول پیکر است که در آسمان در حال دویدن است. ولی برای بعضی دیگر، به نظر می رسد يک سحابی گازی است که فرآیند ستاره سازی در آن صورت می گیرد. سحابی جوجه فراری با عنوان IC 2944 ، وسعتی حدود 100 سال نوری را اشغال می کند و با فاصله حدود 6000 سال نوری از ما در صورت فلکی قنطورس قرار دارد. تصویر امروز که با رنگ های استاندارد علمی نشان داده شده است، با نوردهی 12 ساعته ثبت شده است. خوشه ستاره ای "کالیندر 249" در زمینه گازهای درخشان سحابی قابل مشاهده است. اگرچه تشخیص آن در اینجا دشوار است، ولی می توان چندین ابر مولکولی تاریک با اشکال مشخص را در درون سحابی یافت.


Top