به کدامین جهت بنگریم . به کدامین جهت چشم بدوزیم که ، آیا به جز آسمان مکانی را سراغ دارید که ستارگانش را در طبق اخلاص به شما عرضه می کند و شما چون شریک و دوست ستارگان با آنها هم دم میشوید و در هر وقت ، در وقت غم ، در وقت شادی ، در وقت عشق و ... به آنها می نگرید >! آری اینها آفریده خدایی است که در تجلی بندگی و در قاموس جهان خلقت  قرار داده شده تا عظمتش نهفته نباشد .
Last uploads محمد ابراهیمی

Top