گندمزار

 

.. شبی پر ستاره در گندمزار

نسیم خنک که میخورد به صورتت و بوی گندم را به مشامت میرساند، صدای خش خش گندم ها که می‌رقصند آزاد در زیر آسمان پر ستاره ی شب و آسمانی که دلبری میکند با تکه ابری مه آلود که کهکشانی بزرگ است بنام آندرومدا، و شهابی که میخراشد بر آسمان، چه شبی است امشب...

Top