منطقه

 

Field of view around betelgeuse


شفق های قطبی برفراز دریاچه ی یخ زده

شفق های قطبی برفراز دریاچه یخ زده

سیاه چادر

سیاه چادر تخت سرتشتک کرمان

Aurora Light Eagle-Tromso

شفق قطبی در ترومسو نروژ

کهکشان راه شیری

کهکشان راه شیری و آلودگی نوری ماهیگیران غیر مجاز

کهکشان راه شیری

مرکز کهکشان راه شیری

یک شب سرد زمستانی


انسان و اسمان

غروب مرکز کهکشان در اسمان تاریک روستای زیبای عشین

سحابی سر شیطان


کهکشان راه شیری بر فراز قله سبلان

کهکشان راه شیری بر فراز قله سبلان

Top