مسجد

 

جبار زمستانه مهمان مسجد تاریخی ورامین

مسجد جامع ورامین

سردر و ماه

سردر و مناره های مسجد جامع عباسی -میدان نقش جهان- اصفهان

گنبد و ماه

عکاسی از پشت مسجد شیخ لطف الله همراه با ماه گرفتگی و مریخ

مناره و ماه

مناره مسجد جامع عباسی میدان نقش جهان و ماه

ماه گرفتگی و مسجد امام

ماه گرفتگه و مریخ همراه با مناره ی زیبای مسجد امام

اصفهان نصف جهان


مقارنه زهره و مشتری

مقارنه زهره و مشتری مسجد امام اصفهان

مسجد دروازه


دو خط موازی !!!!


درخت آسمان!

مسجد قدمی روستای فِداغ...فارس..لامرد

Top