فضایی

 

عبور ایستگاه فضایی بین المللی از مقابل ماه


گذر ایستگاه فضایی بین المللی از مقابل مریخ


Comet Neowise & ISS

دنباله دار نئووایز و ایستگاه فضایی بین المللی

دنباله دار "نئووایز" از ایستگاه فضایی بین المللی


خورشیدگرفتگی زیر پای ایستگاه فضایی بین المللی


بازتاب ایستگاه فضایی بین المللی


The Great Globular Cluster in Hercules

خوشه کروی بزرگ در هرکول

گذر ISS از مقابل خورشید

گذر ایستگاه فضایی بین المللی از مقابل خورشید در طیف هیدروژن آلفا

در قلب سحابی عقاب

سحابی نشری در فاصله هفت هزار سال نوری از زمین

ثبت طلوع خورشید گرفته بر روی اسلاید

خورشید گرفتگی صبح پنجشنبه 5 دی در یکی از جزایر جنوب ایران(جزیره هنگام) که در هنگام طلوع به شکل حلال از افق خلیج فارس پیدا بود. داینامیک رنج(dynamic range) بالا ثبت سایه ها و روشنایی ها در یک فریم نقطه قوت این عکس از لحاظ زیبایی شناسانه میباشد.

Top