صورت

 

ماه صورتی و حضیض

1400/02/10

مریخ در صورت فلکی ثور


در قلب سحابی رزت


Flaming star nebula

سحابی ستاره شعله‌ور یک سحابی نشری، بازتابی در صورت فلکی ارابه ران در اطراف ستاره متغیر ا ای ارابه ران می باشد. فاصله این سحابی از ما 1500 سال نوری و وسعت آن حدود 5 سال نوری است متاسفانه بدلیل ابری شدن هوا و باران ناگهانی، دیتای جمع آوری شده خیلی کم

صورت فلکی تاریخی برزیل


NGC2170

سحابی فرشته

LBN777

سحابی جوجه عقاب، سحابی بسیار تاریکی در ابر مولکولی صورت فلکی گاو می باشد

Field of view around betelgeuse


نمای سه بعدی صورت فلکی جبار


دیوار ماکیان Cygnus wall

دیواره ماکیان، بخشی از سحابی آمریکای شمالی در صورت فلکی ماکیان است. سحابی تقریبا1500سال نوری از زمین فاصله دارد. وسعت دیواره ماکیان تقریبا 20 سال نوری است. دیوار متمرکزترین قسمت ستاره زای سحابی را به نمایش میگذارد

Top