زیبا

 

m78

m78

NGC2170

سحابی فرشته

Field of view around betelgeuse


Comet C/2020 F3 NEOWISE

دنباله دار نئووایز C/2020 F3 NEOWISE این روزها مهمان آسمان صبحگاهی بود و چند روزی است در آسمان شامگاهی به زیبایی قابل مشاهده است

آسمان زیبای شیخ موسی و فیلبند و طلوع راه شیری

طلوع راه شیری در آسمان زیبای شیخ موسی و فیلبند

بازتاب شباهنگ

شب قبل از خورگرفت ۵ دی ۹۸، در ساحل زیبای خنیزی کمپ کردیم و از زیبایی های بینظیر طبیعت لذت بردیم.

یلدا

دب اکبر زیبا در شب یلدا

آسمان پرستاره و شفاف هیمالیا


آسمان کریستالی


انسان و اسمان

غروب مرکز کهکشان در اسمان تاریک روستای زیبای عشین

Top