جزیی

 

خورشید گرفتگی جزیی


خورشید گرفتگی

خورشید گرفتگی جزیی پنجم دی ماه 1398 در سواحل قشم

در اعماق اسمان


America Total solar eclipse 2017


partial lunar eclipse

ماه گرفتگی جزیی ۱۷ مرداد ۹۶

اعماق آسمان

بخش مرکزی راه شیری در صورت فلکی قوس با سحابی های معروف آسمان شب

IC 443

jelly fish nebula

M 33

کهکشان مثلث

ISS transit across the moon face

گذر ایستگاه بین المللی فضایی از مقابل قرص ماه.

Heart of the milkway


Top