بیاویــخته

 

غم بیاویــخته با رنگ غروب ...

غروب خورشید در دشت های اطراف روستای سامان از توابع استان همدان و دو درخت بادامی که با وجود کم آبی سال هاست که تنها دوام آورده انـد و هر غروب همدم گرمابخش منظومه ی ما هستند ...

Top