آسمان

 

اشباع آسمان با شفق قطبی


طاق هایی بر فراز آسمان قطب جنوب


کهکشانها و قطب جنوب آسمان


الماسی در آسمان


کهکشان راه شیری و آسمان کویرسهل

بعد از عبور از جاده ای سخت و ناهموار به همراه طبیعت جانوری بکر که موجب عکاسی در شبی سخت وپرخطر تر از همیشه میشد و آسمانی که به تمام سختی هاش میارزید...

Field of view around betelgeuse


منظره ای از آسمان شب ساردینیا:


بیرجند در شب

رد ستارگان در آسمان شب بیرجند

مهمانی آسمان شب

شبی که ماه نبود مهمانی آسمان شب رفتیم. در ابتدا فقط مشتری و زحل آمدند و بعد کهکشان خود را نمایان کرد.

اعتدال در آسمان


Top